Trang Thông Tin I

Bộ công cụ này chú trọng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tăng cường khả năng đổi mới sáng tạo và công nghệ, giúp họ giải quyết những vấn đề trong các lĩnh vực như tài chính, quy định và chính sách, truyền thông marketing, tiếp cận thị trường và xuất khẩu, và những vấn đề cụ thể đối với các doanh nhân nữ và doanh nhân trẻ.

Bộ công cụ được xây dựng bởi các cố vấn của Quỹ Châu Á – Thái Bình Dương của Canada (APFC). APFC là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục đích xây dựng mối quan hệ giữa Canada và khu vực châu Á. Nhiệm vụ của APFC là tăng cường sự gắn kết của các quốc gia khu vực châu Á và Canada thông qua các mối quan hệ mật thiết trong thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo, huy động nguồn kiến thức trong các lĩnh vực trên tại Canada cùng với nguồn lực địa phương tìm kiếm giải pháp hiệu quả cho các vấn đề cấp thiết hiện nay tại khu vực Châu Á như biến đổi khí hậu, năng lượng, an ninh lương thực và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Tổ chức này cũng có vai trò như một cầu nối chuyển giao các hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực từ Canada cho các nước châu Á, từ đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và cùng hợp tác vì những mục tiêu mang tính toàn cầu.

Các cấu phần nội dung chính của bộ toolkit

A. Hỗ trợ tài chính
B. Quy định và chính sách
C. Nguồn nhân lực
D. Tiếp thị
E. Tiếp cận thị trường và xuất khẩu
F. Thương mại điện tử
G. HỖ TRỢ CÁC DOANH NHÂN NỮ
H. Cố vấn Hỗ trợ

Saved Modules

11% of toolkit completed