Giới thiệu

Đại dịch COVID-19 đã và đang là mối đe dọa hiện hữu đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSME) trong khu vực Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và trên toàn thế giới. Do lộ trình phục hồi từ những tác động của COVID-19 còn dài, cần có sự hợp tác toàn cầu để xây dựng lại và tạo ra những cơ hội bền vững mang lại sự tăng trưởng và thịnh vượng. Một trong những ưu tiên trong thời gian tới là phải giảm gánh nặng bất thường cho các MSME, vốn đang tìm hướng đi tại các khu vực chưa được khai phá khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế và an ninh việc làm.

Các MSME đang phải đối mặt với một số những thách thức mới và hiện hữu mà đại dịch khiến chúng ngày càng khó khăn hơn. Thách thức mới nhất là chuyển đổi kỹ thuật số và quá trình chuyển đổi đột ngột sang nền kinh tế kỹ thuật số. Các MSME đã được thúc đẩy để tồn tại trên các nền tảng và thị trường trực tuyến, mặc dù có những hạn chế về việc chuyển dịch và kinh doanh trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều vấn đề khác mà các MSME đang phải đối mặt có từ trước đại dịch. Những vấn đề đó bao gồm khả năng tiếp cận nguồn tài chính, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của MSME và nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận thị trường.

Nhận thức được sự tồn tại của những vấn đề này, bộ công cụ này đã thu thập kinh nghiệm thực hiện dự án và nghiên cứu từ Chương trình Đối tác Thúc đẩy Doanh nghiệp APEC-Canada để minh họa những thách thức mà các MSME gặp phải, và làm nổi bật các giải pháp về chính sách để tăng cường năng lực cho các MSME trong tương lai, trong và sau đại dịch COVID-19.

Mục đích 

Bộ công cụ này sẽ dựa trên các nghiên cứu tại Indonesia, Peru, Philippines, Việt Nam và trong toàn khu vực APEC với các khuyến nghị và công cụ chính sách về nhiều lĩnh vực khác nhau để tăng cường năng lực cho các MSME, nhằm giải quyết các vấn đề trước và sau đại dịch COVID-19.

Các khuyến nghị và công cụ chính sách có trong bộ công cụ này dựa trên các nghiên cứu của Chương trình Đối tác, xây dựng chương trình trong nền kinh tế và chương trình cố vấn dành cho các nữ doanh nhân.

Các phần trong chính sách 

Bộ công cụ này bao gồm sáu phần về các lĩnh vực chuyên đề cụ thể trong việc tăng cường năng lực cho các MSME:

  1. Thúc đẩy tăng trưởng toàn diện sau đại dịch  

  1. Hỗ trợ các nữ doanh nhân và doanh nhân trẻ 

  1. Hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số cho các MSME 

  1. Đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn tài chính của các MSME 

  1. Đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ hỗ trợ MSME 

  1. Khuyến khích tiếp cận thị trường rộng hơn 

Những người tham gia xây dựng 

Bộ công cụ này do các chuyên gia từ Quỹ Châu Á Thái Bình Dương của Canada cũng như các tổ chức đối tác được liệt kê dưới đây phát triển: 

Block 71/Innovation Factory - Context: Indonesia

Block 71/Nhà máy Đổi mới - Bối cảnh: Indonesia 

 

Cherie Blair Foundation for Women

Cherie Blair Foundation for Women - Hỗ trợ các nữ doanh nhân và doanh nhân trẻ  

 Cherie Blair Foundation for Women - Supporting Women and Youth Entrepreneurs   

Viện Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng – Bối cảnh: Việt Nam 

Kai Analytics

Kai Analytics – Hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số cho các MSME 

   aperhu

KUNAN Peru - Bối cảnh: Peru 

Map the Philippines – Context: The Philippines

Map the Philippines – Bối cảnh: Philippines 

 

Saved Modules

10% of toolkit completed