Đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho MSME

Image

Ngoài nguồn tài chính và các nguồn lực kinh doanh khác, MSME có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, trao quyền và cho phép các chủ doanh nghiệp tối ưu hóa các nguồn lực và hoạt động của họ. Các dịch vụ hỗ trợ có thể bao gồm dịch vụ tư vấn kinh doanh, các chương trình cố vấn, nâng cao kỹ năng kỹ thuật số và các dịch vụ khác. Các dịch vụ này có thể do các doanh nghiệp lớn, hiệp hội MSME, chính phủ và các tổ chức doanh nghiệp khác cung cấp.

Bộ công cụ này tập trung vào các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chung, cũng như các chương trình và chính sách hỗ trợ từ chính phủ, như tài trợ khởi nghiệp và các ưu đãi dành cho hoạt động xuất khẩu và nghiên cứu và phát triển.

Câu hỏi hướng dẫn: 

  • Chính phủ có thể đảm bảo khả năng tiếp cận và cung cấp kịp thời các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các nữ doanh nhân và doanh nhân trẻ bằng cách nào?

  • Các MSME có thấy các dịch vụ hỗ trợ này hữu ích không và làm sao để cải thiện các dịch vụ tốt hơn?

Bối cảnh

1. Tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 

Tính hiệu quả của các chương trình hỗ trợ MSME hiện có đang bị suy giảm do thiếu nhận thức và khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ này. Nhìn chung, dữ liệu của chúng tôi cho thấy nhiều MSME được khảo sát trong mỗi nền kinh tế trọng điểm không được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Tại Indonesia, đại đa số những doanh nghiệp tham gia khảo sát đều cho biết họ không được tiếp cận các dịch vụ này.

Đa số người được hỏi cũng cho biết họ không quan tâm đến việc tiếp cận các dịch vụ này. Phát hiện này cho thấy nhu cầu cần nghiên cứu và điều tra thêm về lý do các MSME không thấy cần thiết phải tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Những lý do có thể có cho vấn đề này có thể bao gồm việc thiếu nhận thức về các yêu cầu cần thiết để tiếp cận các dịch vụ này và lợi ích của việc tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ.

Graph

Đối với các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đã sử dụng một số dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ được tiếp cận phổ biến nhất là dịch vụ tư vấn trực tiếp, đặc biệt là các doanh nghiệp tại Việt Nam, Philippines và Indonesia. Điều này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp tham gia khảo sát từ các nền kinh tế này đã quen với các cuộc hẹn và văn phòng thực tế hơn, điều này có thể gây ra vấn đề trong quá trình chuyển đổi sang các dịch vụ tư vấn trực tuyến hoặc từ xa trong thời kỳ đại dịch.

Chương trình Đối tác khuyến nghị rằng chính phủ và các tổ chức kinh doanh cần đảm bảo rằng các chủ doanh nghiệp hiểu rõ các lựa chọn thay thế trực tuyến về các dịch vụ tư vấn thực tế và được cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần thiết để tiếp cận các dịch vụ này.

Graph

Cân nhắc sử dụng các dịch vụ tư vấn kinh doanh trực tuyến, tỷ lệ sử dụng cao nhất có thể được tìm thấy trong các doanh nghiệp tham gia khảo sát của Việt Nam (21%). Con số này đặc biệt quan trọng, vì cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2017 và có khả năng con số này đã tăng lên kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, lượng sử dụng thấp các dịch vụ tư vấn trực tuyến ở các nền kinh tế khác khiến chúng tôi phải cân nhắc về cách để thực hiện việc chuyển đổi sang các dịch vụ này một cách dễ tiếp cận và hiệu quả trong thời kỳ đại dịch.

Cũng cần cân nhắc việc sử dụng các dịch vụ tài chính, về vấn đề tài chính, chỉ một số ít những người được hỏi cho biết họ sử dụng các dịch vụ nhằm giúp các MSME tìm được các nguồn tài chính mới. Đáng chú ý là ở Indonesia, gần như không có người được hỏi nào cho biết họ sử dụng các dịch vụ tài chính.

Nhìn chung, Chương trình Đối tác khuyến nghị rằng các tổ chức chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải đảm bảo nhận thức về các dịch vụ này, đặc biệt là các nguồn lực trực tuyến thay vì các dịch vụ tư vấn trực tiếp, để giải quyết các rào cản thích hợp cho các MSME như vấn đề tài chính. Các tổ chức có thể nâng cao nhận thức về các dịch vụ này thông qua việc phổ biến trong các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức doanh nghiệp và trong chính các MSME. 

Image2. Tiếp cận các sáng kiến hỗ trợ MSME của chính phủ 

Tương tự như số lượng sử dụng thấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chung, dữ liệu của chúng tôi cũng cho thấy mức độ nhận thức thấp đồng đều về các dịch vụ hỗ trợ các MSME từ chính phủ. Các cuộc khảo sát quốc gia của Chương trình Đối tác đã hỏi các chủ doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ và xuất khẩu cụ thể do chính phủ cung cấp cho MSME ở Philippines, Peru và Indonesia.

Tại Philippines, ít nhất một phần ba số người được hỏi cho biết họ không biết về các chính sách và quy định hỗ trợ khởi nghiệp. Ví dụ: hơn một phần ba số người được hỏi cho biết họ không biết gì về Đạo luật Go Negosyo, một bộ luật quan trọng đã thành lập "Trung tâm Go Negosyo", nơi cung cấp cho các chủ doanh nghiệp một trung tâm duy nhất cho các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Graph

Tương tự, ở Peru, ít nhất một nửa số người được hỏi cho biết họ không biết về phần lớn các chương trình hỗ trợ MSME. Các nền tảng trực tuyến quan trọng có vai trò như các trung tâm thông tin và ứng dụng cho các dịch vụ hỗ trợ khác nhau từ chính phủ, như Produce Virtual và Digital Kit, được các chủ doanh nghiệp tại Peru đặc biệt sử dụng không đúng mức.

Graph

Mặt khác, tương đối nhiều doanh nghiệp tại Indonesia cho biết họ biết đến các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Chương trình phổ biến nhất là Chương trình Doanh nhân do Bộ Hợp tác và MSME cung cấp. Tuy nhiên, mặc dù có kiến thức rộng về chương trình này, nhưng chỉ 3% số người được hỏi sử dụng chương trình, trong khi ba phần tư số người được hỏi cho biết nó không liên quan đến chương trình của họ.

Graph

Mặc dù khảo sát quốc gia của Chương trình Đối tác tại Việt Nam không hỏi các chủ doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ MSME do chính phủ cung cấp, một số ví dụ chính về các chính sách này như sau:

Graph

Chương trình Đối tác khuyến nghị chính phủ và các tổ chức doanh nghiệp cân nhắc việc thúc đẩy và khả năng tiếp cận các dịch vụ và sáng kiến hỗ trợ MSME, cũng như thúc đẩy mục tiêu hướng tới các chủ doanh nghiệp cụ thể, bao gồm cả các nữ doanh nhân và doanh nhân trẻ. Nếu không biết các dịch vụ này, các nguồn lực quan trọng này có thể hình thành năng lực của các doanh nhân và MSME sẽ tiếp tục được sử dụng không đúng mức.

Khuyến nghị chính sách

  1. Đảm bảo hiểu biết rộng về dịch vụ hỗ trợ MSME: Đánh giá hoạt động tiếp thị, thúc đẩy và khả năng tiếp cận các sáng kiến hỗ trợ, hướng tới đảm bảo rằng nhiều MSME hơn nhận thức được dịch vụ hỗ trợ và các nguồn lực sẵn có cho họ.

  1. Thúc đẩy các nhóm cụ thể: Đảm bảo rằng công tác thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ có mục tiêu cụ thể, trước tiên là hướng tới các nhóm cụ thể ít có khả năng tìm kiếm hoặc nhận được thông tin này, các nữ doanh nhân hoặc các doanh nhân trẻ, và tiếp theo là các doanh nhân trong các ngành cụ thể, với thông tin về sự phù hợp của dịch vụ hỗ trợ MSME cho MSME của họ. Dữ liệu riêng về việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ MSME sẽ rất quan trọng cho nỗ lực này.

  1. Thúc đẩy hợp tác:Sự hợp tác chặt chẽ giữa lĩnh vực tư nhân, tất cả các cấp của chính phủ và bản thân các MSME là rất quan trọng để phổ biến hiệu quả thông tin về dịch vụ hỗ trợ MSME.

  1. Giúp dịch vụ hỗ trợ MSME trở thành một chính sách tích hợp: Kết hợp các kế hoạch và đầu tư cho các dịch vụ hỗ trợ MSME vào các kế hoạch hỗ trợ công nghiệp quốc gia, có thể giúp tiết kiệm nguồn lực của chính phủ và giảm sự chồng chéo về chính sách giúp cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn

 

Chính sách có liên quan

Giám sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa châu Á ADB Một nguồn lực để hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng các chính sách dựa trên bằng chứng để phát triển MSME ở Châu Á và Thái Bình Dương. Nguồn lực này cung cấp các phân tích về ngành MSME, tài chính và các can thiệp chính sách; trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất về công tác phát triển MSME; và trình bày dữ liệu so sánh về MSME.

OECD và Mạng lưới Chính sách Khu vực Đông Nam Á về Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa: Một mạng lưới chính sách do Chương trình Khu vực Đông Nam Á của OECD xây dựng để chia sẻ các nguồn lực về các lĩnh vực chính sách bao gồm thương mại, môi trường và kinh tế kỹ thuật số.

Chính sách Ứng phó của Doanh nghiệp đối với Đại dịch COVID-19 tại ASEAN: Các biện pháp tăng cường khả năng phục hồi của MSME: Một báo cáo năm 2020 do ASEAN và OECD công bố về các chính sách ứng phó quan trọng để hỗ trợ các MSME trong đại dịch ở các nền kinh tế của ASEAN.

Một năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách ứng phó của doanh nghiệp với đại dịch COVID-19: Bài học rút ra để “xây dựng trở lại tốt hơn”: Một báo cáo năm 2021 của OECD phân tích các biện pháp chính sách của doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, nhằm xác định các tác động đối với chính sách trong tương lai.

 

Saved Modules

70% of toolkit completed