Đào tạo

Growing the potential

of MSMEs and aspiring entrepreneurs

Có phải bạn là một doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ - vừa ở Việt Nam hay là một doanh nhân khát khao tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo? Hãy tìm hiểu về bộ công cụ của chúng tôi.