Panimula

Ang COVID-19 na pandemya ay  nagdulot ng malaking banta sa mga small and medium enterprises (MSMEs) sa rehiyon ng Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) at sa buong mundo. Habang ang daan ay patungo sa pagbangon mula sa mga epekto ng COVID-19 ay umaabot hanggang ngayon, kakailanganin ang pandaigdigang pakikipagtulungan upang muling maitayo at makagawa ng mga oportunidad na makapagpatuloy para sa paglago at kaunlaran. Ang isa sa mga uunahin sa patungo sa hinarap ay ang dapat na maibsan ang sobrang pasanin na ipinataw sa mga MSMEs, ito ay ang mga pagpapangasiwa sa hindi naka-mapa na teritoryo habang ang pandaigdigang kagipitan sa kalusugan ay patuloy na nakakaapekto sa katatagan ng ekonomiya at kasiguraduhan sa trabaho.   

Ang mga MSMEs ay nahaharap sa mga bagong bilang at dati-rating hamon na pinatindi ng pandemya. Ang pinakabagong hamon ay ang digital na pagbabago at ang biglaang paglipat sa digital na ekonomiya. Ang mga MSMEs ay sapilitang itinulak para kayanin ang mga online na plataporma at merkado, binigyan ng mga paghihigpit sa pagkilos at personal na pakikipagkita sa negosyo. Gayunpaman, maraming ibang mga isyu na hinaharap ang MSMEs noon pa bago itong pandemya. Kasama rito ang pag-access sa pangtustos, paggamit ng mga serbisyong sumusuporta sa MSME, at pagsisikap na dagdagan ang pag-access sa merkado. 

Batid sa kaalaman na nagpapatuloy ang mga isyung ito, ang toolkit na ito ay nagtipon ng pagsasaliksik at pagpapatupad ng proyekto mula sa APEC-Canada Growing Business Partnership upang mailarawan ang mga hamon na kinakaharap ng mga MSMEs, at i-highlight ang mga solusyon sa patakaran para sa pagbuo ng kapasidad ng MSME patungo sa hinaharap, sa kasalukuyan at pagkatapos ng COVID- 19 na pandemya. 

Layunin 

Ang toolkit na ito ay gagamitin sa pagsasaliksik sa Indonesia, Peru, ang Pilipinas, Vietnam at sa buong rehiyon ng APEC na may mga mungkahi sa patakaran at mga kasangkapan sa iba't ibang mga lugar ng pagbuo ng kapasidad ng MSME, upang matugunan ang mga isyu noon pa at pagkatapos ng COVID-19 na pandemya.  

Ang mga iminumungkahi ng patakaran at kasangkapan na itinampok sa toolkit na ito ay batay sa pagsisiyasat na pag-aaral ng Partnership’s, programa sa ekonomiya, at programa ng pagtuturo para sa mga negosyanteng kababaihan.  

Mga seksyon sa patakaran 

Kasama sa toolkit na ito ang anim na seksyon sa mga tukoy na mga paksang lugar sa pagbuo ng kapasidad ng MSME: 

  1. Pagtataguyod na Enklusibong Kaunlaran Pagkatapos ng Pandemya  

  1. Pagsuporta sa mga Negosyanteng mga Kababaihan at Kabataan 

  1. Kai Analytics – Pagtulong sa Digital na Pagbabago ng mga MSMEs 

  1. Pagtiyak sa Access ng mga MSMEs para sa Pangtustos 

  1. Pagtiyak sa Pag-access ng Suporta sa MSME 

  1. Hinihimok ang Mas Malawakang Pag-access sa Merkado 

Mga Nag-ambag 

Ang toolkit na ito ay binuo ng mga eksperto mula sa Asia Pacific Foundation of Canada. 

Block 71/Innovation Factory - Context: Indonesia

Block 71/Innovation Factory - Nilalaman: Indonesia  

 

Cherie Blair Foundation for Women

Cherie Blair Foundation for Women - Pagsuporta sa mga Negosyanteng mga Kababaihan at Kabataan  

 Cherie Blair Foundation for Women - Supporting Women and Youth Entrepreneurs   

Danang Institute for Socio-Economic Development – Nilalaman: Vietnam 

Kai Analytics

Kai Analytics – Pagtulong sa Digital na Pagbabago ng mga MSMEs 

   aperhu

KUNAN Peru - Nilalaman Peru 

Map the Philippines – Context: The Philippines

Isa-mapa ang Pilipinas– Nilalaman: Ang Pilipinas 

Saved Modules

10% of toolkit completed