Pagtulong sa digital na transpormasyon ng mga MSME

Graphic

Bago pa man ang pandemya, lumilipat na ang mga MSME mula sa mga analog patungo sa mga digital na modelo ng negosyo, gumagamit ng mga digital na istratehiya sa negosyo, gawain at online na platform. Ang mahahalagang bahagi ng “pagsasa-digital” ay kinabibilangan ng malakas na presensya online na itinataguyod sa pamamagitan ng social media at mga website ng kumpanya, isang e-commerce na platform upang mapadali ang pagbili at pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo, at mga online system upang isagawa ang mga gawaing pangnegosyo gaya ng yamang tao. Ang krisis ng COVID-19 ay ginawa na ngayong iniaatas ang mga digital na istratehiya sa negosyo para sa patuloy na pag-ahon ng mga MSME. 

Sa pagsasaang-alang sa mga daan para sa digital na pagdadagdag ng kasanayan, mahalaga ang pagsasaalang-alang ng access sa internet, mga device, at teknolohiya at software. Ang mga kawalan ng pagkakapantay-pantay sa digital na imprastruktura ay lubos na makakaapekto sa kapasidad mg mga MSME na magpalawak sa mga online na digital na merkado, at ang kanilang potensyal na magtagumpay sa mga ito.    

Mga gabay na tanong: 

 • Paano masusuportahan ng mga pamahalaan ang digital na transpormasyon ng mga MSME?   

 • Ano ang kailangan ng mga MSME para magsa-digital, at ano ang mga kapakinabangan ng pagsasa-digital para sa kanila? 

Konteksto

Graph

Image1. Access sa Internet 

Ang access sa Internet, at ang mas malawak na imprastruktura ng teknolohiya sa impormasyon at komunikasyon (ICT), ay ang mahalagang bahagi sa pagbuo na nagpapahintulot sa kapasidad ng MSME at higit pang binibigyang daan ang kanilang potensyal. Mahalaga ang maaasahang imprastruktura ng ICT para sa inobasyon at pagpapalawak ng merkado ng MSME, at ang matatag na access sa internet ay maaaring maging salik na makakapagpasya sa kakahayan ng MSME na makapagpalawak sa digital na ekonomiya. 

Ang imprastruktura ng ICT ay tumutukoy sa kagamitan, software at mga system na kailangan para mapadali ang mga proseso ng digital na negosyo. Maaaring maging kabilang dito ang mga sumusunod: 

 • Access sa Internet 

 • Hardware, kabilang ang mga personal na computer 

 • Software sa trabaho 

 • Mga e-commerce platform  

Isang matatag na imprastruktura ng ICT ang kailangan sa matagumpay na digital na transpormasyon ng nagreresultang pakikibahagi ng mga MSME at negosyante sa digital na ekonomiya. Inirerekomenda ng Partnership na mamuhunan ang mga ekonomiya ng APEC sa imprastruktura ng ICT upang suportahan ang mga MSME upang makuha ang mga mapagkukunan online at mga digital na kasangkapan sa negosyo.  

Ipinapakita sa datos ng survey sa bansa ng Partnership na hindi bababa sa sangkalima ng mga nakapanayam na negosyante sa bawat ekonomiya ang nagkaroon ng suliranin sa imprastruktura ng ICT at teknikal na imprastruktra. Ang pinakamataas na bilang ay nakikita sa Pilipinas, kung saan 34 porsyento ng mga nakapanayam na negosyanteng Pilipino ang nagsabi na ang koneksyon sa internet ang isa sa mga problema para sa kanilang negosyo. Samantala, ang proporsyong iti ay 27 porsyento sa Indonesia, 23 porsyento sa Vietnam, at 22 porsyento sa Peru. 

Ipinapahiwatig sa data na ito ang malaking bilang ng mga negosyante sa bawat ekonomiya ng APEC ay nakakaranas ng suliranin sa sapat na access sa internet at imprastruktura ng ICT. Mahalagang matiyak ng mga gumagawa ng patakaran at gumaganap sa negosyo na walang negosyante at MSME ang napag-iiwanan pagdating sa pag-access sa internet.  

Graph

Ngunit, higit pa sa teknikal na imprastruktura, ang mga digital na kasangkapan at kaalaman sa mga mapagkukunang ito ay mahalagang magamit ng mga MSME upang matagumpay na magalugad ang digital na ekonomiya. 

Image2. Pagtuon ng pansin sa paggamit ng social media at website 

Ang datos mula sa survey sa bansa ng Partnership ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa mga umiiral na pattern sa paggamit ng social media at website sa mga MSME at negosyante. Mahalagang magamit ng mga pamahalaan at iba pang mga kinauukulang lupon ang katulad na datos upang magbigay ng kaalaman sa mga patakaran at programa ng pagsasa-digital.  

Ayon sa datos ng survey sa banta sa Partnership, ang pinakamataas na antas ng paggamit ng social media ay nasa Peru, kung saan sinabi ng halos tatlong-kapat ng mga nakapanayam na negosyante na gumamit sila ng hindi bababa sa isang aplikasyon ng social media para sa kanilang MSME.  

 

Graph

Ang Facebook ang pinakapopular na platform ng social media na ginamit ng mga nakapanayam na MSME sa Peru, Pilipinas, at Vietnam. Samantala, sa Indonesia, ang WhatsApp ang pinakapinapaburang platform sa mga MSME (kabilang sa “iba pa” na kategorya sa graph sa ibaba).  

Graph

Sinabi ng karamihan sa mga negosyante na ginamit nila ang social media para sa marketing. Kabilang sa iba pang binanggit na dahilan ang networking, pamamahagi ng impormasyon tungkol sa kumpanya, paggamit ng social media para sa e-commerce. 

Kakaunti lamang sa mga gumagamit ang nagsabing ginagamit nila ang mga platform ng social media para sa e-commerce. Ang natuklasang ito ay nagpapakita ng pangamba sa pagpapatupag ng e-commerce at iba pang digital na platform sa panahon ng pandemyang COVID-19. Kapansin-pansin, sa Peru, kung saan ang bilang na ito ay medyo mas mataas (46 na porsyento), pinakakaraniwang isinasagawa ang e-commerce sa Facebook.  

Inirerekomenda ng Partnership na magkaloob ang kinauukulang pamahalaan at mga gumaganap sa negosyo ng mga oportunidad sa pagdadagdag ng kasanayan sa e-commerce at social media, pati na rin ang magtaguyod ng mga benepisyo sa pagnenegosyo online.  

Graph

Ang mga website ay isa pang mahalagang bahagi ng digital na istratehiya ng mga negosyo na makakapagbigay ng sental na lokasyon ng impormasyon tungkol sa negosyo. Hindi katulad ng social media, ang paggamit ng mga website sa mga tagasagot ng survey ay napakababa. Habang ang mga resultang ito ay maaaring nagbago simula noong panahon ng bawat survey sa bansa, ipinapakita sa natuklasang ito na sa pangkalahatan ay hindi ginagamit ng mga MSME ang mga website. 

Para sa mga bagong tagasagot na gumagamit ng mga website, ang pinakanababanggit na dahilan sa pagkakaroon nito ay upang ibigay sa mga kliyente ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng kumpanya. Ipinapahiwatig sa natuklasang ito na maaaring makinabang ang mga MSME sa pagdadagdag ng kasanayan o iba pang mga oportunidad na nagtuturo sa kanila ng mabisang paggamit ng parehong mga website at social media para sa e-commerce, bukod sa ibang mga larangan sa negosyo. 

Binibigyang-diinsa aming pananaliksik na maaaring magsimula ang mga negosyante sa simple, mas murang mga platform gaya ng mga website para sa online na pagbebenta, at pagkatapos ay gumamit ng mga mas kumplikadong platform kagaya ng sarili nilang website habang lumalaki ang kanilang kapasidad. 

Dagdag dito, mahalagang tandaan na ang mga MSME ay may iba’t ibang kapasidad sa paggamit ng social media para sa marketing at iba pang mga layunin. Habang libre ang mga account sa social media, ang pagkakaroon ng mga online na anunsyo ay maaaring mabilis na maging mahal para sa maliliit na negosyo, partikular na sa mga bagong tatag o nasa mga niche na merkado. Halimbawa, ang mga online na anunsyo ay maaaring maghalaga ng $5 kada araw, at maliban kung pangkaraniwan ang produkto o serbisyo ng negosyo, magiging mahirap ang mabisang pakikipagkumpitensya laban sa malalaking kumpanyang may katulad na produkto o serbisyo.  

Kakailanganin ng mga MSME na matuto at umakma sa pagsasagawa ng kanilang mga tradisyonal na negosyo sa mga virtual na espasyo. Ipinapakita sa aming datos na ang paggamit ng social media at website sa mga digital na istratehiya ng mga MSME ay makakapagpahusay para sa ‘bagong normal’ na pamamaraang digital ng negosyo sa panahon ng pandemya. Napakahalagang makatanggap ang mga negosyante at MSME ng suporta at pagsasanay na alinsunod sa kanilang mga pangangailangan upang mabuo ang kanilang kapasidad sa mga digital na istratehiya sa negosyo. 

Isang mabisang paraan ng pagbibigay ng mga mapagkukunan at oportunidad sa pagdagdag ng kasanayan para sa mga MSME sa digital na kasangkapan sa negosyo ay sa pamamagitan ng pagiging miyembro sa mga asosasyon ng negosyo. Ang mga naturang asosasyon ay makakapagbigay ng impormasyon at suporta upang matulungan ang mga MSME na makibahagi sa mga online na pagbebenta at gumamit ng mga digital na istratehiya sa negosyo na posible para sa kanila, kung isasaalang-alang ang kanilang pinagtutuunang merkado, produkto o serbisyo, kasalukuyang mamimili at antas ng kita.  

Halimbawa, makakapagbigay ang mga asosasyon ng negosyo ng impormasyon tungkol sa mga platform para sa online na pagbebenta kung saan ang mga mas bagong MSME at makakapagsimula sa marketing at pagbebenta ng kanilang mga produkto online, at pagsasanay para sa mga itinatag na MSME sa online marketing at pagpapatakbo ng isang platform sa online na pagbebenta. Bukod dito, kung napakamahal ng mga indibidwal na website para magkaroon ang mga MSME, maaaring pagtipun-tipunin ng mga organisasyon sa negosyo ang mga MSME para magtatag ng isang karaniwang platform para sa online na pagbebenta.  

Graph

Image3. Mga oportunidad sa digital na pagdadagdag ng kasanayan 

Bukod sa mga tanong sa paggamit ng social media at website, ang ating mga survey sa bansa ay nangolekta rin ng datos sa paggamit ng mga online na aplikasyon para sa pagsasanay at pagdadagdag ng kasanayan sa negosyo. Dahil sa mga restriksyon sa mga personal na aktibidad, ang mga online na kurso ay maaaring magamit sa mabisang paraan upang makapagbigay ng mga mapagkukunan at edukasyon para sa mga MSME sa iba’t ibang larangan gaya ng pagpipinansya. Bukod dito, ang paglabas ng mga online na kurso ay maaaring gawing mas maa-access ng mga MSME ang mga mapagkukunan at sumusuportang serbisyo, depende sa kung ang mga negosyante ay may sapat na access sa internet at imprastruktura ng ICT.   

Katulad ng datos sa paggamit ng social media at website, ang uri ng impormasyong ito ay makakatulong sa pagbibigay ng impormasyon sa pamahalaan at mga gumaganap sa negosyo sa kasalukuyang paggamit ng mga inisyatiba sa digital na pagdagdag ng kasanayan, at samakatwid, sa kung paano pagtutuunan ng pansin ang mga programa para sa pagsasa-digital ng MSME.  

Mayroong patuloy na mababang antas ng paggamit sa online na pagdadagdag ng kasanayan at aplikasyon sa pag-aaral sa mga nakapanayam na negosyante. Partikular na, ang bilang na ito ang medyo mas mataas sa Pilipinas at Peru. 

Graph

Ang edad ng mga negosyante ay tila isang malaking salik sa pagtiyak sa mga pattern ng online na paggamit ng aplikasyon. Ipinapakita sa aming datos ng survey sa bansa ang patuloy na mas mataas na bilang ng mga tagasagot na wala pang 35 taong gulang ay nagsabi na ginamit nila ang mga aplikasyong ito, kumpara sa mga mas matandang tagasagot. Ipinapakita sa natuklasang ito na ang mga inisyatiba upang madagdagan ang pag-access sa mga online na kurso ay dapat ding isaalang-alang ang teknikal na kaalaman na mayroon at kinakailangan ng mga negosyante upang ma-access ang mga online na platform. 

Graph

Sa pagsasaalang-alang ng kung anong mga paksa ang tutuklasin sa mga online na aplikasyon sa pag-aaral, sinabi ng karamihan sa mga tagaresponde sa Indonesia at Pilipinas na ginamit nila ang mga aplikasyong ito upang matutunan ang tungkol sa marketing. Sa Peru, sinabi ng karamihan sa mga tagaresponde na ginamit nila ang mga platform na ito para matutunan ang tungkol sa software development.  

Graph

Sa pangkalahatan, habang ang minorya lamang ng mga tagaresponde sa survey ang gumamit ng mga online na aplikasyon sa pag-aaral, sinabi ng karamihan sa mga gumagamit na ang mga ito ay nagkaroon ng positibong epekto sa kanilang mga gawain sa negosyo. Ipinapakita sa natuklasang ito na ang mga MSME ay malamang na makikinabang sa mga online na kurso dahil mayroon silang mga pinansyal at digital na mapagkukunan para i-access ang mga naturang oportunidad.  

Halimbawa, pinangangatwiran sa aming pananaliksik sa Peru na maaaring mas higit pang mahihikayat ang mga negosyante para makakuha ng pandaigdigang karanasan sa pamamagitan ng mga online na kurso na nagpapakilala sa kanila sa pagpapalawak ng pag-access sa merkado at mga iniaatas sa pagluluwas ng kalakal.  

Inirerekomenda ng Sosyohan na ang mga pamahalaan ng APEC at komunidad ng negosyo ay ginagawang mas maa-access ang mga mapagkukunan sa iba’t ibang larangan ng pagbuo ng kapasidad ng MSME sa pamamagitan ng mga online na kurso, at nagbibigay ng kaalaman sa mga negosyante ng tungkol sa mga mapagkukunan na libre o nasa mababang halaga. 

 1. Mga bagong hamon sa pagsasa-digital ng MSME 

Bukod dito, ang pagtaguyod at paggamit ng mga bagong digital na pamamaraan ay hindi lamang nangangailangan ng digital na pagdadagdag ng kasanayan at kakayahan, ngunit pati na rin ng pag-unawa sa mga potensyal na panganib. Ibinalangkas ng APEC Policy Support Unit at ng iba pang mga organisasyon ang ilang mga potensyal na larangang may hamon sa pagsasa-digital kabilang ang: 

 • Mga bagong patakaran at regulasyon na lalabas hinggil sa datos at pagkapribado. 

 • Mga panganib ng mga cyberattack at mga paglabag sa cybersecurity pagdating sa personal na impormasyon. 

 • Pagbibigay ng maling impormasyon at digital na panloloko, partikular na kung tungkol sa e-commerce. 

 • Hindi pagkakapantay-pantay sa mga digital na platform at mga monopolyo/pagkontrol ng mas malalaking digital na platform. 

 • Panganib ng higit pang mga digital na pagkakawatak-watak (hal. sa mga lugar sa kalunsuran kumpara sa probinsya) dahil sa hindi pagkakapantay-pantay na imprastruktura ng ICT. 

Isang mahalagang konsiderasyon sa digital na pagdagdag ng kasanayan ay ang tanong sa mga tagapagkaloob ng serbisyo, at kung sinong gumaganap ang responsable para sa digital na pagsasanay ng mga MSME. Partikular na binigyang-diin ng aming pananaliksik ang papel na ginagampanan ng mga pamahalaan sa pagtitiyak ng pagkakaroon at pag-access sa mga online na mapagkukunan at serbisyo para sa mga negosyante sa pamamagitan ng mga kasalukuyan at kilalang platform.  

Mahalaga na ang mga pamahalaan, bukod sa mga pagsusumikap na ito, ay makipagtulungan din sa mga lokal na gumaganap gaya ng mga asosasyon ng negosyo, institusyong pang-edukasyon, at kumpanya ng social media upang mapalawak ang kaalaman sa mga oportunidad sa pagdadagdag ng kahusayang digital. 

Partikular na, dapat tiyakin ng mga pamahalaan na may mga sapat na oportunidad para makakuha ng digital na karunungan sa pananalapi. Habang nagtatransisyon ang mga kumpanya sa mga digital na paraan ng pagbabayad, mainam na mabigyan ang mga negosyante at MSME ng pagsasanay sa mga bagong sistemang ito. Ang mga negosyante na partikular na nasa malalayong lugar at probinsya ay maaaring hindi magkaroon ng sapat na access sa mga sistemang online na ito, o maaaring mas naisin ang pagbabayad sa anyong pera. Ang ilang grupo o komunidad ay maaaring mayroong mga pangkulturang dahilan sa pagpapanatili ng pagbabayad ng pera kumpara sa digital na pera. Ang pamahalaan at mga gumaganap sa negosyo ay dapat ding tandaan na ang mga komunidad ay maaaring walang madaling access sa mga pinansyal na tanggapan o ATM. 

Mga inirerekomendang patakaran

 1. Imprastrukturang ICT: Magtayo at magpanatili ng matatag na imprastruktura ng internet sa isang ekonomiya upang matiyak na ang lahat ng negosyante, saanman ang lokasyon (hal., mga negosyong nakabase sa kalunsuran kumpara sa probinsya) ay may hindi nagbabago at pinansyal na maa-access na koneksyon sa internet.  

 1. Datos sa paggamit ng mga digital tool: Mangolekta ng data sa paggamit ng mga MSME sa social media, mga website, at iba pang mga digital na tool, tungo sa pagbibigay ng kaalaman sa mga sumusuportang programa at patakaran para sa pagsasa-digital ng MSME, at pagtuunan ang mga naturang inisyatiba para sa kanilang mga pangangailangan. 

 1. Mga oportunidad sa pagtuturo at pagdadagdag ng kasanayan: Hikayatin ang pagbabahagi ng impormasyon at pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at malalaking korporasyon upang magkaloob ng kaalaman at pagsasanay sa mga MSME sa paglikha ng digital na istratehiya, at kung paano magagamit ang iba’t ibang online na platform sa ikapakikinabang ng mga negosyante.  

 1. Pag-upgrade at pag-update sa mga panregulatoryong balangkas: Maghikayat ng higit pang regulasyon pagdating sa pagkapribado at datos, at higit pang pagsasanay para sa mga MSME upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga potensyal na paglabag sa seguridad at pag-atake sa cybersecurity. I-update ang batas hinggil sa teknolohiya sa impormasyon at komunikasyon. Kung walang malinaw na legal na balangkas, maaari itong lumikha ng balakid sa pamumuhunan ng kapital sa teknolohiyang wireless. 

 

Mga Nauukol na Patakaran

 

APEC SME Financing and Digital Transformation in a Globalized Economy: Inilabas na pahayag pagkatapos ng ika-25 na APEC SME na Pagpupulong ng mga Ministro noong Setyembre 2019, kung saan hinikayat ng mga kinatawan ang mga inisyatibang nagtataguyod ng inobasyon, nagtataguyod ng pagsasa-digital, at pagpapahusay ng pagpipinansya at internasyonalisasyon ng mga SME. 

OECD Digital for SMEs Global Initiative: Inisyatibang nakatuon sa pagtataguyod ng pagbabahagi ng kaalaman at pag-aaral sa kung paano mapapahintulutan ang mga SME na lubos na mapakinabangan ang paglipat sa digital. 

ASEAN Work Programme on E-commerce and ASEAN Agreement on E-commerce: Kasunduang naglalayong mapadali ang mga transaksyong pang-e-commerce sa pagitan ng mga teritoryo sa rehiyon na may mga probisyon sa cybersecurity, lokalisasyon ng datos at daloy ng datos, online na mamimili at proteksyon sa personal na datos, at mga mekanismo sa resolusyon sa hindi pagkakasundo. 

The Digital Transformation of SMEs: Ulat noong 2021 na inilathala ng OECD hinggil sa mga kalakaran sa pagpapatibay ng digital sa SME, mga bagong hamon na umusbong kasabay ng pagsasa-digital, at ang mga oportunidad, panganib at balakid sa paggamit ng mga negosyo ng mga digital na teknolohiya. 

Study on MSMEs Participation in the Digital Economy in ASEAN: Isang pananaliksik na pag-aaral noong 2019 ang isinagawa ng ASEAN sa patuloy na pag-unlad sa paggamit ng digital na teknolohiya ng MSME at mga kasangkapan, at kung paano isinama ng mga negosyante ang pagsasa-digital sa kanilang mga gawaing pangnegosyo. 

Saved Modules

50% of toolkit completed