Pagtiyak sa Access ng mga MSMEs para sa Pangtustos

Image

Nangangailangan ang mga MSMEs ng tuloy-tuloy na pag-access sa napapanatiling pangtustos upang suportahan ang kanilang pagpapatakbo at pagbebenta ng negosyo. Depende sa kanilang katayuan (hal., Naitatag o maagang-yugto), industriya, at layunin sa negosyo, ang mga MSMEs ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng pangtustos tulad ng pagtutos ng sektor ng publiko sa pamamagitan ng mga tulong o sarilinang pamumuhunan. Ang mga tagabigay ng pondo o mamumuhunan ay maaaring magsama ng mga gobyerno, bangko, network ng namumuhunan, at marami pa.  

Ang isyu ng pangtustos ay patuloy na binabanggit bilang isang hadlang sa tagumpay ng MSME, ayon Partnership’s na nasyonal na datos ng pagsisiyasat. Sa lahat ng apat na nakatuon na ekonomiya, ang pagtustos ang pinaka-karaniwang hadlang sa mga MSMEs. Ang pananaliksik ng Partnership’s ay nakipagtalo na ang pagkakaiba na ito ay nagpapahiwatig ang mga tumutugon ay nakadepende sa pagtustos o pagpopondo sa sarilinang-pagtustos at mga pautang mula sa pamilya, at iyong pagkuha ng pormal na pangtustos ay nakikita bilang isang pangalawang pagpipilian na mayroong mga mataas na hadlang .  

Ang mga pangmatagalang-layunin ng mga patakaran sa pagbawi pagkatapos ng pandemya ay dapat tiyakin na ang pagpopondo ay napapanatili upang ang mga MSMEs ay maaaring umunlad sa panahon at pagkatapos ng pandemya. Sa pangkalahatan, ang pangtustos ay na-iugnay sa maraming iba pang mga isyu sa pagbuo ng kapasidad ng MSME, dahil walang sapat na pondo, ang mga MSMEs ay hindi makapagtatag ng pisikal na imprastraktura, mapabuti ang kapital ng tao, humingi ng mga serbisyo sa suporta, at iba pa.  

Mga gabay na katanungan: 

  • Paano masuportahan ng mga gobyerno at masiguro ang pag-access ng mga MSMEs sa pangtustos?   

  • Paano mapapabuti ng mga gobyerno ang pag-access sa at kamalayan o kaalaman sa pondo para sa MSMEs?   

  • Paano makikita ng mga MSMEs ang pagkakaroon, kakayahang mai-access at mga benepisyo ng pondo? 

 

Nilalaman

1. Bakit hindi naghahanap ng pondo ang mga MSMEs?  

Ang naunang pananaliksik ay ipinakita na ang karamihan ng mga MSMEs ay umaasa sa sarilinang-pagtustos o di-pormal na pautang mula sa pamilya o mga kaibigan. Ang karamihan sa mga maliliit na negosyong ito ay hindi naghahanap ng pormal na pangtustos, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan kabilang ang kakulangan ng impormasyon, ang maagang yugto ng katayuan ng negosyo, kakulangan ng kumpiyansa ng namumuhunan sa mga negosyong ito, at ang hadlang na mataas na singil ng mga pagpapautang.  

Ang aming datos sa nasyonal na pagsisiyasat ay nagbigay ng katibayan nito, at ipinapakita na ang karamihan ng mga tumugon ay nagsabing hindi sila naghahanap ng pormal na pangtustos noong kapanahunan ng pagsisiyasat. Mas mababa sa kalahati ng mga tumugon sa bawat ekonomiya ang nagsabing naghahanap sila ng pangtustos, na may pinakamababang bilang na nakikita sa Indonesia.  

Graph

Gayunpaman, nasa mga ikalimang populasyon na nasiyasat sa bawat pinagtuunan na ekonomiya ang nagsabing naghahanap sila ng pangtustos, na may pinakamataas na bilang na nakita sa Vietnam.  Ipinapahiwatig nito na patuloy ang kakaunting mga MSMEs ang may kaalaman sa mga pangtustos, at mga benepisyo ng pag-access sa wastong pondo.  

Ang kasarian ng mga negosyante ay lumilitaw na naging malaking kadahilanan sa pagtukoy kung naghahanap ba sila ng pangtustos. Sa kabila ng lahat ng mga pinagtuunan ekonomiya, mas maraming mga lalaki na tumugon kaysa sa mga babaeng tumugon ang nagsabing naghahanap sila ng pangtustos. Ang kalakaran na ito ay mas nakikita sa mga nasyonal na pagsisiyasat sa Vietnam at ang Pilipinas. Ang mga pagtuklas na ito ay nagpapahiwatig na ang mga lalaking negosyante ay maaaring mas may kaalaman sa mga pagpipilian sa pangtustos, o mas maraming mapagkukunan na nagbibigay-daan sa kanila upang makahanap ng iba pang mga paraan ng pondo. Inirekomenda ng Partnership na ang mga ekonomiya ng APEC ay magbigay ng tiyak na suporta sa pinansiyal para sa mga MSMEs na pinamunuan ng mga kababaihan na tumutugon sa natatanging pangangailangan ng mga negosyanteng kababaihan.

Graph

Ang edukasyon ay lumilitaw na isa rin na naging kadahilanan na makakaapekto kung ang mga negosyante ay naghahanap ng pangtustos. Mas maraming mga tumugon na may mas mataas na pangalawang edukasyon na nagsabing ang kanilang negosyo ay naghanap ng pondo kumpara sa mga walang mas mataas na edukasyon. Ang gap o puwang na ito ay partikular na nakikita sa Pilipinas at Peru. Katulad ng pagganap ng papel sa kasarian, ang antas ng edukasyon ng negosyante ay maaari na naging kaalaman nila sa mga pagpipilian sa pangtustos at mga benepisyo ng pagkuha ng panlabas na pondo. Ang Partnership ay nagmungkahi na ang impormasyon at mga mapagkukunan sa pagpopondo ay dapat na malawakang maikalat, sa pamamagitan ng mga asosasyon ng negosyo at pangalawang pang-edukasyon na mga institusyon (hal. Mga programa sa pagnenegosyo ng high school).  

Sa pangkalahatan, ang Partnership ay nagmungkahi na ang mga tagagawa ng patakaran ay mangolekta ng mga hindi pinaghiwalay na datos at mga patakaran sa disenyo sa suportang pampinansiyal na tumugon sa mga pagkakaiba-iba na naka-highlight sa datos na ito. 

Graph

2. Anong mga klase ng pagpopondo ang kailangan ng mga MSMEs? 

Sa pangkalahatan, ipinapahiwatig ng mga natuklasan sa pananaliksik ng Partnership’s na ang mga negosyante ay nangangailangan ng malinaw na impormasyon at paghihikayat na ma-access ang pormal na anyo ng pangtustos sa pamamagitan ng mga bangko at iba pang mga institusyong pampinansiyal. 

Ipinapahiwatig ng mga resulta ng pagsisiyasat na ang mga lalaking tumugon at ang may mas mataas na edukasyon ay maaaring mas kaalaman sa mga benepisyo ng pagkuha ng pormal na pangtustos, sa kabila ng panganib na dulot ng pagkuha ng mga pautang sa bangko at iba pang panlabas na pondo. Napakahalaga na ang mga benepisyo ng pormal na pangtustos ay naka-highlight, upang matugunan ang mga alalahanin ng mga negosyante at sa gayon bigyan sila ng mga pamamaraan sa pinansiyal o pang-pondo na kinakailangan upang maitaguyod ang kanilang negosyo, lalo na para sa mga babaeng negosyante at mga walang mataas na edukasyon.  

Bilang pagsaalang-alang sa mga klase ng pondo na hinahanap ng mga tumugon sa pagsisiyasat, mas kapansin-pansin ang kagustuhan na matustusan ang utang, kumpara sa iba pang mga pagpipilian na tinanong sa mga nasyonal na pagsisiyasat. Para sa mga tumugon sa Peru at Indonesia na nagpapakita na naghahanap sila ng pangtustos, karamihan ay nagpapakita na naghahanap sila ng pangtustos sa utang. Salungat nito, mas maraming tumugon sa Vietnam ang nagsabing naghahanap sila ng pangtustos sa equity, habang mas maraming tumugon sa Pilipinas ang naghahanap ng parehong pangtustos sa utang at equity.  

Graph

Sa aming nasyonal na pagsisiyasat sa Peru, tinanong din ang mga tumugon sa pagsisiyasat tungkol sa iba pang mga klase ng pagpopondo na maaaring partikular na maiangkop para sa mga negosyong panlipunan. Kasama sa mga pagpipiliang ito ang pamumuhunan sa kapital, di-tradisyonal na mapagkukunan ng pangtustos tulad ng mga angel investors o nagbigigay ng pang-simulang puhunan kapalit ang isang bagay o crowd funding o tinustusan ng maraming tao at mga epekto sa mga pamumuhunan. Ang mas nabanggit  na mga pagpipilian sa mga tumugon sa Peru ay kasama ang pangtustos ng utang (17 porsyento ng mga tumugon), pamumuhunan sa kapital (15 porsyento), at mga epekto sa pamumuhunan (apat na porsyento). Gayunpaman, ang karamihan ng populasyon na nasiyasat (57 porsyento) ay nagsabing hindi sila naghahanap ng pangtustos.  

Bilang karagdagan sa mga demograpikong anyo sa paghanap ng pangtustos, ito ay mahalagang tandaan na ang iba't ibang mga uri ng MSMEs ay nangangailangan ng naka-target na mga paraan ng pagpopondo. Ang uri ng pagpopondo na kinakailangan ng iba't ibang mga negosyo ay maaaring mas matukoy ng mga sumusunod na kadahilanan: 

  • Ang edad ng MSME (hal .: maagang yugto o itinatag) 

  • Ang modelo ng negosyo, mga layunin at utos (hal .: tiyak na layunin sa panlipunan o pangkapaligiran na mga negosyong panlipunan) 

  • Ang kaalaman at mga network ng mga negosyante 

Ito ay pinakamahusay na ipinakita sa aming pagsasaliksik sa mga istraktura ng pangtustos para sa mga negosyong panlipunan ng Peruvian.  Salungat sa iba pang mga MSMEs, ang mga panlipunang negosyo ay dapat balansehin ang pagbuo ng kita sa kanilang pag-unlad tungo sa isang panlipunan o pang-kapaligiran na layunin, at matiyak ang tagumpay sa parehong mga lugar. Ang tiyak na misyon ng mga panlipunang negosyo sa gayon ay nangangailangan ng tiyak na pinansiyal na suporta.  

Ang pinasadyang pagpopondo para sa mga panlipunang negosyo ay nagpapakita na ang partikular na uri ng MSME na ito ay makikinabang mula sa mga pinagsama na istraktura ng pinansiyal at epekto sa pamumuhunan. Ang mga istrukturang ito ay magiging suplemento na umiiral, kahit na kulang, mga mekanismo ng pampublikong pangtustos tulad ng mga gawad at insentibo ng gobyerno, na may pondo ng pribadong sektor. Sa kabilang banda, ang epekto ng mga pamumuhunan sa istraktura, kung saan ang mga diskarte sa pagpopondo ay naka-link sa isang epekto sa panlipunan o pangkapaligiran, na tumutugma sa layunin ng mga panlipunang negosyo na makamit ang kanilang nais na mga layunin bukod sa pagbuo ng tubo o kita.  

Sa pangkalahatan, ang mga istraktura ng pagpopondo ay hindi umiiral sa isang vacuum. Sa halip, dapat silang mapunan ng pagtataguyod ng gobyerno at suporta para sa pagne-negosyo at mga panlipunang negosyo, upang mapalawak ang kanilang epekto at maabot.

Mga Mungkahi sa Patakaran

  1. Mas kanais-nais na mga tuntunin sa pangtustos: Mapadali ang mas kanais-nais na mga tuntunin para sa mga pautang sa bangko at iba pang mga anyo ng pormal na pangtustos, upang mabigyan ang maliit na mapagkukuhanan ng maraming mga MSMEs na, bilang resulta nito, ay maaaring mapanganib sa pagkuha ng mga pautang.  

  1. Pagbuo ng kaalaman sa mga pagpipilian sa pangtustos: Tiyaking ang mga negosyante ay may kamalayan at kaalaman sa iba't ibang uri ng pangtustos na magagamit, pati na rin ang mga benepisyo ng mga pagpipiliang pangtustos na ito. Kasama rito ang sapat na pagtataguyod ng mga pagpipilian sa pangtustos, kabilang ang mga gawad o tulong ng gobyerno at mga serbisyong pang-pinansyal, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga asosasyon ng negosyo ng MSME, mga bangko at namumuhunan. 

  1. Pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa negosyante: Makipagtulungan sa mga bangko, namumuhunan at mga asosasyon ng negosyo ng MSME upang magbigay ng naka-target na mga anyo ng pagpopondo alinsunod sa mga pangangailangan at kakayahan ng iba't ibang mga MSMEs’ (hal., pinagsamang istraktura ng pangtustos na may pampubliko at pribadong pondo). 

 

Nauugnay na mga Patakaran

Ang Pagtustos ng  APEC SME at Digital na Pagbabago sa Pandaigdigang Ekonomiya: Inilabas ang pahayag matapos ang ika-25 ng APEC SME Ministerial Meeting noong Setyembre 2019, kung saan hinihikayat ng mga kinatawan ang mga hakbang na palakasin ang pagbabago, itaguyod ang pagka-digital, at pagbutihin ang pagtustos at pagkakaloob ng SMEs. 

Pagtustos sa Asian Development Bank na Maliit at Katamtamang-Laki : Ang mga inisyatibong naglalayong mapabuti ang pag-access ng SMEs sa pinansiyal o pang-pondo sa pamamagitan ng mga institusyon ng kredito, pag-arkila, mga garantiya sa kredito, paglalagay ng kadahilanan o factoring, mga kompanya ng insurance, at mga merkado ng kapital. 

Pagtustos ng OECD sa SMEs at mga Negosyante sa 2020: Nagbibigay ang ulat na ito ng datos mula sa 48 na mga bansa tungkol sa pagpapautang ng SME, mga alternatibong instrumento sa pag-finance o pag-pondo at mga kondisyon sa pagtustos, at impormasyon tungkol sa mga hakbang sa patakaran upang mapabuti ang pag-access ng SME sa pangtustos. 

Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 – Volume III: Pampakay na Kabanata– Fintech Loans o Pautang sa mga Traysikel Drayber sa Pilipinas: Isang pag-aaral mula sa Asian Development Bank na nagsisiyasat sa epekto ng pinansiyal na teknolohiya (fintech) sa mga MSMEs sa pamamagitan ng pag-aaral sa kaso na halimbawa ng mga fintech na utang sa mga traysikel drayber sa Pilipinas.  

Handbook for MSME Access to Alternative Sources of Finance in ASEAN: Isang polyeto na inilathala noong 2017 na nagbabalangkas ng mga alternatibong mapagkukuhanan para sa pangtustos ng MSME sa mga ekonomiya ng ASEAN, kasama ang mga angel investors o nagbigigay ng pang-simulang puhunan kapalit ang isang bagay, venture capital o puhunan, pamumuhunan ng epekto sa lipunan, at equity crowd funding o pinondohan ng maraming tao.

Saved Modules

60% of toolkit completed