Pagsuporta sa mga Negosyanteng Kababaihan at Kabataan

Banner

Naging malinaw sa kasalukuyang krisis na ang access sa at kapakinabangan mula sa pagnenegosyo ay hindi pantay-pantay na naipapamahagi. Ang mga negosyanteng kababaihan at kabataan, bukod sa ibang mga grupo gaya ng mga komunidad sa probinsya at mga katutubo, ay nakakaranas ng mga partikular na hadlang sa tagumpay sa pagnenegosyo, na ngayon ay nangangailangan ng nakatuon at may-kabatirang solusyon.  Ang mga hadlang na ito ay lubos na makakaapekto sa kapasidad ng mga negosyante at kanilang MSME sa mga aspetong gaya ng pagpipinansya at pag-access sa merkado. 

Mga gabay na tanong: 

 • Anu-anong mga katangi-tanging hamon ang kinakaharap ng mga kababaihan at kabataan sa pagnenegosyo? 

 • Paano makakapagtulungan ang mga MSME, pinansyal na institusyon, malalaking kumpanya, pamahalaan, at sibil na lipunan upang matiyak ang ingklusyon ng mga negosyong pinamumuhuan ng mga kababaihan at kabataan sa mga pagsusumikap na bumangon pagkatapos ng pandemya? 

Konteksto

Image1. Kahalagahan ng mga programa ng pagtuturo 

Isang mahalagang kasangkapan sa paghihikayat sa mga kababaihan at kabataan, bukod sa iba pang mga grupo, upang makibahagi sa pagnenegosyo ang pagtuturo at mga oportunidad sa pagdadagdag ng kasanayan na akma sa mga pangangailangan ng mga indibidwal. Maaaring mahirap para sa mga kababaihan at kabataan na humanap ng mga oportunidad para sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagnenegosyo, at ang iniakmang programa sa pagtuturo na tugma sa mga pinuno ng industriya at may karanasang mga may-ari ng negosyo sa mga tinuturuan ay makakapagbigay ng kinakailangang pagpapalakas na kailangan nila.  

Ang mga programa sa pagtuturo ay nagbibigay ng katangi-tanging oportunidad para sa mga kalahok na hindi lamang buuin ang kanilang mga kasanayan sa pagnenegosyo at mapabuti ang pagganap ng kanilang negosyo, ngunit pati na rin ang pagpapalawak ng kanilang mga propesyonal na network at mapalakas ang kanilang kumpiyansa bilang mga negosyante. Ang aming virtual na programa ng pagtuturo para sa mga negosyanteng kababaihan na isinasagawa sa pakikipagtulungan sa Cherie Blair Foundation for Women, ay makakapagbigay ng magagamit na modelo para sa kung ano ang maaaring maging anyo ng mga programang ito.  

Kabilang sa pinakamahuhusay na gawain para sa mga programa ng pagtuturong ito ang mga sumusunod: 

 • Isang sinaliksik nang mabuti at intensyonal na proseso ng pagtutugma upang iparehas sa mga inaasahang tuturian at makukuhang tagapagturo.  

 • Pagtukoy sa mga mithiin at pangangailangan ng mga tinuturuan, upang bigyang-hugis ang karanasan ng pagtuturo nang alinsunod sa mga kinalabasang mapagpapasyahan ng tinuturuan at tagapagturo.  

 • Kung posible, isama ang virtual na modelo, na nagpapahintulot ng pleksibilidad para sa mga tinuturuan at tagapagturo na idaos ang mga pagpupulong at pagsasanay nang alinsunod sa kanilang mga iskedyul. Kung isasama ang virtual na modelo, dapat isama ang mga konsiderasyon sa pag-access sa internet at mga device.  

Ang mga programa sa pagtuturo ay maaari ring makinabang sa mga kolaboratibong pakikipagtulungan sa mga NGO, negosyo, pang-akademikong institusyon, gumaganap sa pamahalaan, at iba pang mga kinauukulang stakeholder, na mayroon nang programa ng pagtuturo o pagdadagdag ng kasanayan sa ekonomiya.  

Bukod sa mga programa ng pagtuturo, dapat ding tiyakin ng mga gumaganap sa pamahalaan at negosyo na ang mga negosyanteng kababaihan at kabataan ay may access sa mas malawak na mga oportunidad sa pagbuo ng kapasidad. Dapat maging kasama sa mga ito ang mga oportunidad sa pagdadagdag ng kasanayan, pagbuo ng mga network ng mga kasama at mapagkukunan, at pakikipag-network sa kasama at naitatag nang mga pinuno ng negosyo. 

Image2. Pagtataguyod ng mga oportunidad, network at hub para sa kaalaman  

Iba’t ibang mga organisasyon ng pamahalaan at sibil na lipunan ang maaaring makibahagi sa pagtataguyod ng mga oportunidad, network at hub para sa kaalaman para sa mga negosyanteng kababaihan at kabataan at itaguyod ang para sa kapangyarihang pang-ekonomiya ng mga kababaihan at pagsasara ng puwang pagdating sa kasarian sa pagnenegosyo sa mga platform na para sa patakaran sa bansa, rehiyon at daigdig. 

Mula sa pananaw ng patakaran sa mataas na antas, mahalagang mabigyang-diin ng mga gumagawa ng batas ang mga prinsipyo ng ingklusyon at pagme-mainstream sa gitna ng mga pambansang adyenda ng inobasyon at mga kaukulang patakaran at lehislasyon kaugnay ng pagbubuo ng kapasidad ng MSME. Sa paggawa nito, ang mga pagsusumikap na kinabibilkangan ng pagsasama at pagtataguyod ng pagnenegosyo ng kababaihan at kabataan ay maaaring maging mga pangunahing pag-aalala simula sa paggawa ng mga patakaran para sa MSME at pagpoprograma.  

Bilang resulta, mahalaga ring isama ang intensyonal na pananaw na naaayon sa kasarian sa mga patakaran sa pagbangon pagkatapos ng pandemya, upang matiyak na ang mga pangangailangan ng mga negosyanteng kababaihan ay isinasama sa pagbangon pagkatapos ng COVID-19. Ang mga patakaran sa pagbangon na ito ay dapat ding samahan ng mga partikular na panawagan sa pag-access sa pinansya at proteksyon sa lipunan, pati na rin ang matatag na patakaran at suporta sa kabuhayan upang itaguyod ang mga negosyanteng kababaihan at kabataan.  

Ang mataas na antas na tagagawa ng patakaran ay dapat makipagtulungan sa mga umiiral na inisyatibang grassroots at mga pagsusumikap upang mahikayat ang mga kababaihan at kabataang makibahagi sa pagnenegosyo. Ito ay maaaring katulad ng mga kolaborasyon sa mga lokal na kasama, pagpopondo sa mga inisyatiba ng kasama, at pamamahagi ng mga oportunidad sa pagdadagdag ng kasanayan na inihahandog ng mga kasamang ito. Bukod dito, ang pag-access ng mga kababaihan at negosyanteng kababaihan sa mga nauukol na platform sa paggawa ng patakaran at lupon na nagpapasya ay kritikal at ang fora ng pambansa, panrehiyon at pandaigdigang patakaran ay dapat regular at direktang makibahagi  sa mga negosyanteng kababaihan at kanilang mga asosasyon.  

Halimbawa, iminungkahi sa nakaraang pananaliksik na patatagin ang mga ugnayan sa Pasipiko sa pagitan ng mga negosyo at negosyanta sa Canada at Asya Pasipiko. Ang pagpapatupad ng malaking mithiing ito ay mangangailangan ng interaksyon at kolaborasyon ng iba’t ibang lupon: 

 • Sa antas na panlipunan, ang mga gumagawa ng patakaran ay dapat lumikha ng mga kondisyon upang bumuo ng mas aktibong ugnayan sa pagitan ng mga accelerator at incubator sa Canada at sa iba pang mga ekonomiya ng Asya Pasipiko, gaya ng sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga paborableng kondisyon sa pagluluwas ng kalakal at pagpapatupad ng mga visa para sa negosyo.  

 • May mga kritikal na papel na ginagampanan din ang mga gumagawa ng patakaran sa pagtataguyod para sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kabuhayan ng kababaihan at aktibong pagtalakay sa mga hadlang na kinakaharap ng mga negosyanteng kababaihan at kabataan – gaya ng limitadong access sa pinansya at mga merkado, mga negatibong stereotype tungkol sa mga negosyanteng kababaihan at kabataan, nagdidiskriminang batas – sa pamamagitan ng paggawa ng patakaran sa bansa, rehiyon at sa pamamagitan ng mga pandaigdigang institusyon.  

 • Sa antas na pang-edukasyon, ang mga unibersidad at kolehiyo ay maaaring magsagawa ng mga pandaigdigang internship at palitan para sa mga kabataang nakapokus sa negosyo, upang makakuha ng karanasan sa ibang bansa.  

 • Mismong ang komunidad ng negosyo ay makakapagbigay rin ng mga oportunidad sa internship, bukod sa pagtuturo at pagdadagdag ng kasanayan.  

Image3. Pagpapatatag sa umiiral na inisyatibang ingklusyon at nakapokus sa kasarian 

Sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng pagbuo ng kapasidad ng MSME, mahalaga na ang mga pagsusumikap na nakapokus sa kasarian at kabataan ay magsimula sa pagsuporta at pagbuo sa mga umiiral na pagsusumikap na grassroots sa pamamagitan ng iba’t ibang stakeholder na kinabibilangan ng pribadong sektor, mga pinansyal na institusyon, pamahalaan, internasyonal na kasama gaya ng UN at World Bank at ng sibil na lipunan. Tinitiyak nito na ang gawain sa pagtataguyod ng ingklusyon ng mga negosyanteng kababaihan at kabataan ay hindi kinokopya, ngunit pinalalakas sa paraang pinag-uugnay at may istratehiya.  

Halimbawa, sa Peru, ang aming mga survey sa bansa ay piinag-aralan ng mga kaukulang organisasyon ng pamahalaan, gaya ng Ministry of Women and Vulnerable Populations, upang matiyak na sa pagkolekta ng magkakahiwalay na datos ay nakukuha ang mga suliraning partikular na nauukol sa mga negosyanteng kababaihan sa Peru.  

Sa Indonesia, sumangguni ang aming mga mananaliksik sa mga kaukulang lupon ng pamahalaan, kabilang ang mga miyembro sa Ministry of Women Empowerment and Child Protection, upang matiyak na ang survey sa bansa at gawain ng pananaliksik ay sumasailalim na tema ng “kapital na pantao” ay pumupukaw ng atensyon sa mga pagsusumikap na maalis ang karahasan at mga isyu ng sekswal na panghaharas sa trabaho.   

Ang mga kapakinabangan ng pakikipagtulungan sa mga kasalukuyang inisyatiba ng pamahalaan, akademya at NGO, bukod sa iba pang mga potensyal na lupon ng stakeholder, ay maaaring kabilangan ng mga sumusunod: 

 • Pagtitiyak na ang landscape ng mga suliranin sa kasarian at kabataan sa bansa ay nauunawaan bago ang mga aktibidad sa pagpaplano at pagsasagawa, upang mapatatag ang mga umiiral inisyatiba ay hindi kopyahin ang mga umiiral na gawain. Tiyakin na ang gawaing ito ay batay sa kinikilala sa buong daigdig na mga karapatang pantao, kabilang ang mga karapatan ng mga kababaihan.  

 • Ang konsultasyon bago ang pagpoprograma ay maaaring magpokus sa mga talakayang ginagabayan ng at para sa mga negosyanteng kababaihan at kabataan, tungkol sa mga umiiral na mapagkukunan at mga sumusuportang network na makukuha para sa mga grupong ito, at kung paano mapapalawak ang mga ito sa o masasamahan ng mga aktibidad ng proyekto. 

Mga aksyon ng patakaran para sa pagsuporta sa mga negosyanteng kababaihan at kabataan

 1. Tiyakin na ang mga negosyanteng kababaihan at kabataan ay nakakaahon at umuunlad sa panahon ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng paglikha ng suporta sa anyong pananalapi na idinisenyo upang suportahan ang mga negosyong pag-aari ng mga kababaihan at kabataan. 

 1. Talakayin ang mga hadlang sa batas at patakaran na nagpapahina sa pagbibigay ng kapangyarihang pang-ekonomiya sa mga kababaihan at pagpapalala ng puwang sa kasarian sa negosyo. Suportahan ang agarang pag-aaral at pagpapawalang-bisa ng patakaran at batas na nagdidiskrimina laban sa mga negosyanteng kababaihan o nagpapahina sa tagumpay ng negosyo.  

 1. Tiyakin ang pag-access ng mga negosyanteng kababaihan sa pinansya sa pamamagitan ng pagdadagdag ng kanilang access sa mga oportunidad sa kontrata sa gobyerno at lumikha ng mga patakaran sa pampublikong procurement na ingklusibo sa kasarian na naglalaan ng porsyento ng procurement para sa mga negosyong pag-aari ng kababaihan. Higit pa, magpokus sa pagdidisenyo ng mas naaangkop at maa-access na produkto sa pamumuhunan at pagpipinansya para sa mga negosyanteng kababaihan at kabataan at isaalang-alang ang mga kababaihan sa yugto ng pagdidisenyo sa lahat ng produkto sa pamumuhunan.  

 1. Gumawa ng agarang aksyon upang maalis ang mga stereotype sa kasarian sa pamamagitan ng pagsuporta, pagsali at pagpopondo sa mga kampanya upang hamunin ang mga stereotype sa kasarian at mga negatibong pamantayan sa lipunan.  

 1. Kilalanin at tukuyin ang hindi binabayarang gawain ng pag-aalaga - mangolekta ng datos at trabahong pang kasambahay at gamitin ang datos upang lumikha ng mga patakarang nauukol, sensitibo sa kasarian sa pakikipagsangguni sa mga lokal na organisasyon para sa mga karapatan ng mga kababaihan. 

Mga Inirerekomendang Patakaran

 1. Mga oportunidad sa propesyonal na pag-unlad: Bigyan ang mga kababaihan at kabataan ng mga pinagtutuunang oportunidad sa digital na pagdadagdag ng kasanayan at mga mekanismo sa pagpopondo na akma para sa mga pangangailangan ng kanilang mga negosyo. Ang mga kasalukuyang patakaran tungo sa mga interbensyon ay dapat maging mas nakapokus sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at pagbuo ng kapasidad ng mga MSME na pinamumunuan ng mga kababaihan at kabataan, partikular na para sa pagsasa-digital ng MSME. 

 1. Pagtataguyod ng mga network para sa mga negosyanteng kababaihan at kabataan: Mag-invest sa mga sumusuportang network na pangnegosyo para sa mga kababaihan at kabataan, lalo na upang mapabuti ang pakikibahagi ng mga kababaihan sa trabaho, sa mga posisyon ng pamumuno at sa lahat ng antas ng pagpapasya. Ang mga network na ito ay may potensyal na matulungan ang mga kababaihan at kabataan na mas epektibong magamit ang teknolohiya, tumugon sa mga pag-aalala sa seguridad, makakuha ng kaalaman sa pinansya, at samantalahin ang mga oportunidad para sa interaksyon at pagbabahagi ng pinakamahuhusay na gawain, sa kondisyong may pagtuturo at mapagkukunan na naka-invest sa mga network na ito. 

 1. Mga pinagtutuunang solusyon sa magkakahiwa-hiwalay na datos: Isulong ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan at kabataan sa pamamagitan ng pagkolekta ng magkakahiwalay na datos, pag-access sa wika at impormasyong lokal na naisakonteksto, bilang mahahalagang bahagi ng paggawa ng patakaran at mga proyekto sa pananaliksik. 

 

Mga Nauukol na Patakaran

 

Gender-based Analysis Plus (GBA+), Government of Canada: Inisyatiba ng pamahalaan ng Canada upang mataya kung paano ang iba’t ibang kababaihan, kalalakihan at mga taong may iba’t ibang kasarian ay maaaring maranasan ang mga patakaran, programa at inisyatiba. 

APEC Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE): Inisyatiba ng APEC na naglalayong isulong ang integrasyong pang-ekonomiya ng mga kababaihan sa rehiyon ng APEC at upang pag-ugnay-ugnayin ang mga aktibidad na pangkasarian sa iba pang mga gumagawang grupo. 

APEC La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth (2019-2030): Ang APEC Roadmap na naglalayong magbigay ng direksyon at paigtingin ang mga aksyon ng patakaran sa buong APEC na mag-uudyok ng mas malaking ingklusibong pagpapaunlad at pakikibahagi ng mga kababaihan sa rehiyong Asya-Pasipiko. 

Sustainable Development Goal #5 on Gender Equality: “Makamit ang pagkakapantay-pantay sa kasarian at bigyan ng kapangyarian ang lahat ng kababaihan at batang babae” 

Canada-Chile Trade and Gender Chapter: Isang halimbawa ng pagsusuring nakabatay sa kasarian na isinasama sa bilateral na kasunduan sa kalakal sa pagitan ng mga ekonomiya ng APEC. 

Saved Modules

40% of toolkit completed