Akses sa Pamilihan at mga Pagluluwas

export

Gusto mo bang bumuo ng iyong pandaigdig na negosyo? Ang pagkuha ng kaalaman tungkol sa akses sa pamilihan at pagluluwas ay tutulong sa iyo na patuloy na umunlad, at pahusayin ang iyong kalamangan sa kompetisyon.

Ang Philippines Department of Trade and Industry (DTI) ay naglagay ng may-kaugnayang mga dokumento sa patakaran online.

Pananaliksik sa Pamilihan

Dapat bang magkaloob ang iyong negosyo ng isang bagong produkto o serbisyo sa iyong mga kasalukuyang parokyano? O dapat ka bang maghangad pumasok sa isang bagong pamilihan at humanap ng mga bagong parokyano? Ang pananliksik sa pamilihan ay tutulong sa iyo na makahanap ng mga sagot at gumawa ng magagandang desisyon.

Mga Tanong sa Pananaliksik sa Pamilihan

market questions

Ang Globaltrade.net ay nagkakaloob ng isang listahan ng mga tagapagkaloob ng pananaliksik sa pamilihan sa Pilipinas.

Kilalanin ang mga Channel ng Pagbebenta sa Bagong Pamilihan

e1Ang Financial Times ay nagbigay ng kahulugan sa “channel ng pagbebenta” bilang isang paraan kung saan ang isang kompanya ay nagsusuplay ng mga produkto o serbisyo nito sa mga parokyano.

Tandaan na kahit na matagumpay ka sa isang channel ng pagbebenta sa isang pamilihan, ang channel ng pagbebenta na iyon ay maaaring mabigo kapag nagpalawak ka patungo sa isang bagong pamilihan. Kapag pumapasok sa isang bagong pamilihan, maaaring kailangan mong sumubok din ng mga bagong channel ng pagbebenta. Maaaring kailangan din ng panahon upang bumuo ng mga relasyon sa mga tagapamahagi sa bagong pamilihan, kaya ang tiyaga at pagpupursigi ay mahalaga. Sa sandaling makarating ang iyong produkto sa isang antas ng subok na tagumpay, magagawa mong maakses ang mga bagong channel tulad ng ikatlong-partidong mga tagapamahagi, nagdaragdag ng halaga na muling tagabenta, o malalaking pagtatanghal at komperensiya ng produkto.

Mga Pandaigdig na Pamilihan

e2Ang pagpasok sa pandaigdig na pamilihan sa unang pagkakataon ay isang hamon. Kakailanganin mong malaman ang tungkol sa mga taripa at mga batas sa pag-aangkat-pagluluwas, at mga pagkakaiba sa mga gusto ng mamimili. Magiging mas mahirap para sa iyo na gumawa ng tuwirang pananaliksik, kaya ang mga mga pinagkukunan ng impormasyon online na may kaugnayan sa iyong inaasintang pamilihan ay mahalaga.

Pakikipagkontrata sa mga Pandaigdig na Partner

Mga prinsipyo ng pandaigdig na negosasyon sa negosyo

●    Alamin at igalang ang mga kultura sa negosyo at ang mga tradisyon ng iyong mga pandaigdig na partner;
●    Unawain ang partner na organisasyon at ang tungkulin ng bawat taong lumalahok sa mga negosasyon;
●    Malinaw na tukuyin ang mga hangarin sa negosasyon, pero maging nakapag-aagpang sa mga ispesipiko kapag kaya mo;
●    Patuloy na protektahan ang iyong mga sariling interes habang nagpapanatili at bumubuo ng mahahalagang relasyon sa mga partner; at
●    Huwag harapin ang mga negosasyon bilang isang labanan; sa halip, sikaping magkamit ng pagtutulungan at mga solusyong walang natatalo.

Pagpirma ng mga kontrata sa mga pandaigdig na partner

Kapag nakikipag-usap sa isang pandaigdig na partner, tiyakin na ang pananalita ng kontrata ay walang-butas, partikular sa mga karapatan at obligasyon ng mga partido. Tiyakin na ang proseso ng pag-aayos ng pagtatalo ay malinaw at hindi lumilikha ng isang may-pinapanigang proseso ng pag-aayos o patibong na pambatas para sa iyong negosyo. Tiyakin na ang impormasyon o tadhana upang masiguro ang pagbabayad ay malinaw at ispesipiko. Ang kontrata ay dapat tumukoy sa mga halaga ng pagbabayad at mga takdang panahon, ipinahihintulot man ang anumang pagkaantala ng pagbabayad, at ilalapat man ang interes o mga fee sa mga naantalang pagbabayad.

Ang pagkuha ng isang abugadong espesyalista sa mga pandaigdig na kontrata ay laging isang magandang ideya. Ito ay maaaring isang malaking gastos para sa isang bagong kompanya, pero ang kadalubhasaan ng abugado ay makakapigil sa iyo sa paggawa ng mga pagkakamaling maaaring gastusan ng mas malaking pera sa hinaharap. Ito ay lalong mahalaga kung ang iyong pandaigdig na partner ay isang malaking korporasyon, dahil sila ay may malalalaking pangkat na pambtas para sa layuning ito.

Mga Pamamaraan ng Adwana ng Pilipinas

Ang pag-unawa sa mga regulasyon ng adwana ay makakatulong sa mga negosyante ng MSME na makaiwas sa mga multang kaugnay ng batas, regulasyon, o pananalapi habang nakikipagnegosyo sa mga banyagang kompanya o pamahalaan. Ang pagiging pamilyar sa mga pamamaraang may kaugnayan sa adwana ay makakatulong din sa mga MSME na makatipid ng panahon at kakayahan kapag humaharap sa mga ahensiya ng pamahalaan. Ang kaalaman sa anumang angkop na mga buwis at mga duty sa adwana ay makakatulong sa mga MSME na magplano ng kanilang mga badyet at mga pinansiyal na inaasahan. Panghuli, ang pagiging pamilyar sa mga pamamaraan ng adwana ay makakatulong sa mga MSME na matiyak na ang mga ito ay sumusunod sa mga batas sa etika at kapaligiran habang nagluluwas o umaangkat ng mga produkto, serbisyo, o suplay.

Mga Pinakamahusay na Gawain – Mga Pamamaraan sa Pag-aangkat at Pagluluwas sa Pilipinas

Simulan ang Iyong Negosyo – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Dokumentasyon ng Pagluluwas – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Mga Pamamaraan ng Pagluluwas – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Flowchart ng Pamamaraan ng Pagluluwas– Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Kompederasyon ng mga Pagluluwas sa Pilipinas

Mga Pamamaraan ng Pag-aangkat/Pagluluwas ng Pilipinas – Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)

Pagluluwas sa Pilipinas – Santander Trade

Istorya ng Nagsisimula sa Pilipinas

Mga Permiso sa Negosyo na Kailangan Mo sa Pilipinas

Mga Permiso sa Negosyo at mga Lisensiyang Kinakailangan upang Magpatakbo ng mga Kasunduan sa Malayang Kalakalan

Ang website na ftavis.com ay nagkakaloob ng isang biswal na pagsaliksik ng higit sa 800 kasunduan sa kalakalan (kabilang ang mga kaugnay ang Pilipinas) na pinirmahan sa pagitan ng 1947 at 2016.

Pinirmahang mga kasunduan sa malayang kalakalan:

Ang website ng DTI ay nagpapabatid na ang Pilipinas ay nagkumpleto ng mga sumusunod na kasunduan sa malayang kalakalan:

 • ASEAN Free Trade Area (AFTA)
 • ASEAN
 • ASEAN Plus Six (ASEAN +6)
 • ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 
 • European Free Trade Association (EFTA)
 • Philippine-Japan Economic Partnership Agreement (PJEPA)

Hindi pinirmahang mga kasanduan sa malayang kalakalan:

Alinsunod sa Philippine Star, ang Pilipinas ay hinihimok na sumama sa mga kasunduan sa malayang kalakalan sa:

 • Ang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), isang 16-na-ekonomiyang kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng mga estado ng Association of Southeast Asian Nations at ng mga partner sa kalakalan na Australia, China, India, Japan, Republic of Korea at New Zealand.
 • Ang Comprehensive and Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
 • Ang Pacific Alliance, binubuo ng Chile, Colombia, Mexico, at Peru.

Ang Canada, sa bahagi nito, ay nakalaan na sa CPTPP. Noong Hunyo 2018 ang Ministro ng Pandaigdig na Kalakalan ng Canada ay nagpasok ng pagbabatas sa House of Commons ng Canada para sa pagpapatupad ng CPTPP. Ang Pamahalaan ng Canada ay naglalayong palawakin ang mga pagkakataon sa paggamit ng pamilihan para sa mga mamamayan ng Canada sa rehiyon ng Asya Pasipiko. Ang CPTPP ay magkakaloob sa mga tagaluwas at mamumuhuhan ng Canada ng mas mahusay na akses sa mabilis lumaking mga pamilihan sa Asya-Pasipiko.  Ang CPTPP ay nagtataglay rin ng kauna-unahang chapter na nakalaan sa maliit at katamtaman ang laki na mga negosyo. Ang CPTPP ay magsasama ng matipuno at maipatutupad na mga tadhana sa mga lugar na tulad ng paggawa at kapaligiran.

Pagkuha ng Karagdagang Kaalaman

e3International Trade Centre

Market Access Map, binuo ng International Trade Centre, ay isang online na interaktibong kasangkapan batay sa isang pambuong-mundong tipunan ng datos sa mga antas ng taripa, mga estadistika sa pagluluwas-pag-aangkat, mga quota sa antas ng taripa, at mga kondisyon ng pamilihan. Sa paggamit ng kasangkapang ito, masusubok mo ang impormasyon tungkol sa mga taripa ng adwana, mga hadlang sa kalakalan, at mga tuntunin ng origin na kailangan mong sundin upang maging kuwalipikado para sa isang may-pagtatanging antas ng taripa.

Trade Map, binuo ng International Trade Centre, ay isang online na kasangkapan upang tulungan ang mga negosyo na malaman ang tungkol sa mga estratehikong pamilihan. Ito ay magagamit nang libre. Ang Trade Map nagkakaloob ng taunang mga datos sa kalakalan para sa 220 bansa at teritoryo at lahat ng 5,300 produkto ng Harmonized System na nilinaw sa dalawa-, apat-,o anim-na-numerong antas. Ang mga gumagamit ay maaaring maghanap ng pandaigdig na pangangailangan, mga alternatibong pamilihan, at mga kakompitensiya. Ang Trade Map ay nagkakaloob ng impormasyon sa anyo ng mga mesa, at mga mapa, at nagpapahintulot sa mga gumagamit na salain ang mga datos batay sa mga paninda, bansa, kategorya ng produkto, o pambansang kategorya.

Karagdagang mga Pinagkukunan ng Impormasyon Tungkol sa Akses sa Pamilihan para sa Pilipinas

Ang “Go Lokal” na mga tindahan sa mga mall ay magpapahusay sa akses sa pamilihan ng MSME – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Ang Makati Showroom ay nagpapahusay sa akses sa pamilihan ng Metro Manila ng mga lokal na MSME – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Ang DTI ay tumutulong sa mga MSME na gumamit ng bagong teknolohiya, kabilang ang digital at pinansiyal na mga kasangkapan, upang magbukas ng mga pagkakataon sa akses sa pamilihan – Credit Information Corporation

Micro, Small, and Medium Enterprise Development Programs sa Pilipinas – Philippines Department of Trade and Industry

MBC (MSME report)

Ang mga pagkakataon sa akses sa pandaigdig na pamilihan ay nabuksan para sa mga Filipino MSME sa pamamagitan ng mga kasunduan sa malayang kalakalan– Makati Business Club

Ang pamahalaang Filipino ay nagtalaga ng sarili sa pagkakaloob ng mas mahusay na akses sa pamilihan para sa mga MSME sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang mga produkto sa mga pangkomersiyong establisemyento, partikular ang mula sa sektor ng agrikultura – Philippine Business Registry

The Freeman

Ang DTI ay naghahangad tumulong sa mga Filipino MSME na maakses ang mga pandaigdig na pamilihan sa pamamagitan ng mga kasunduan sa malayang kalakalan at mga partnership na pangkabuhayan – The Freeman

Ang eBay Inc. ay nag-isponsor ng isang workshop noong 2014 upang bigyang-diin ang kahalagahan ng mga SME sa pag-unlad ng kabuhayan ng rehiyon ng ASEAN – eBay Main Street

Ang mga estadistika mula sa DTI ay tumutulong na ilarawan ang napakahalagang papel na ginagampanan ng MSME sa pag-unlad ng ekonomiyang Filipino at sa bilang ng mga trabaho na tinutulungang likhain ng mga MSME – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Ang “APEC MSME Marketplace” ay isang interaktibong taguan ng mga aktibidad ng APEC at mga indibidwal na pagsisikap ng mga miyembrong ekonomiya bilang isang kasangkapan upang itaguyod ang kooperasyon at pagkakaugnay sa mga MSME at ibang mga apektado na may interes sa pag-unlad ng MSME, kabilang ang akses sa pamilihan – APEC MSME Marketplace

Ang (mga MSME) na gustong magpalawak ng kanilang pamilihan sa ibang mga bansa ay hinihimok na mag-aplay para sa akses sa isang programang libreng serbisyong pambatas na ipinagkakaloob ng isang pandaigdig na kompanyang pambatas – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Akses sa mga Pamilihan sa China

 • Maraming pinagsamang inisyatibong Filipino-Chinese noong 2017 na idinisenyo upang pahusayin ang akses sa pamilihan para sa mga SME mula sa parehong bansa. Noong Pebrero 2017 ang Philippines-China Trade and Investment Forum - na ang punong abala ay ang Chinese Ministry of Commerce at ang Philippine Department of Trade and Industry at isinasagawa ng China International Contractors’ Association at ng Philippine Chamber of Commerce & Industry - ay matagumpay na ginanap sa Manila – Ministry of Commerce, People’s Republic of China 
 • Higit sa 600 Filipino at Tsinong maliit at katamtaman ang laki na mga negosyo (mga SME) ay lumahok sa isang sesyon ng pagtutugma ng negosyo noong Marso 2017, ang “Bank of China SME Cross-Border Trade and Investment Conference” na ginanap sa Manila Hotel para sa promosyon at pagpapalawak ng mga negosyo ng mga SME – Manila Bulletin
 • Ang mga inisyatibo ng Bank of China sa Pilipinas ay pumapatak sa ilalim ng pinirmahang Strategic Cooperation Agreement kasama ang Department of Trade and Industry (DTI), ang Philippine Chamber of Commerce and Industries (PCCI), at ang International Chamber of Commerce, Philippines (ICCP) – Manila Bulletin
 • The Bank of China ay nangakong magbukas ng isang $3-bilyong pasilidad ng kredito upang tumulong sa pagpapaunlad ng mga industriya at impra-istruktura ng Pilipinas – Manila Bulletin

Market Assistance (DTI)

Sa mga inisyatibo ng DTI na idinisenyo upang tulungan ang mga MSME at pahusayin ang kanilang akses sa pamilihan ay kabilang ang mga pagtitipong pangkalakalan, ang inisyatibong ‘Go Lokal!’, at ang programang promosyon na  ‘One Town One Product’ (OTOP)– PTV News

Gaya ng inilarawan sa LinkedIn page nito, ang ‘GoLokal!’ ay isang pagtitinging konsepto na tindahan at isang makabagong kasangkapan sa pagbebenta na sinimulan ng DTI upang tulungan ang mga Filipino MSME na maging mainstream. Ang GoLokal! ay nagtataglay ng synergy ng mga ahensiya ng pamahalaan kung saan ang mga produkto ng Go Lokal! ay sumasailalim sa programang tulong sa matinding pagpapaunlad ng produkto na ipinagkakaloob nang libre ng mga espesyalista sa produkto mula sa Design Center of the Philippines at isang libreng espasyo sa pagbebenta sa pamamagitan ng mga partner sa pagtitingi ng DTI - LinkedIn

Ang DTI ay nagsasagawa rin ng mga inisyatibo upang pahusayin ang akses sa pamilihan ng mga MSME sa South Korea. Noong Mayo 2017 ang ASEAN-Korea Centre kasama ang DTI ay nag-organisa ng isang “Trade Facilitation Workshop for Philippine Food MSMEs” sa Manila (Mayo 2017) – ASEAN-Korea Centre

Isinasaalang-alang ng Philippines Foreign Service Institute ang iba’t ibang paraan ng pagtulong sa mga Filipino MSME na maging pandaigdig sa pamamagitan ng B2B (negosyo-sa-negosyo) e-commerce – Republic of the Philippines Foreign Service Institute

Ang batas ng Pilipinas (Republic Act No. 9405) ay nag-aatas sa mga bangko na maglaan ng 10% ng kanilang poporlyo ng kredito para sa maliliit na negosyo. Sa partikular, 8% ng kanilang porpolyo ng pautang ay dapat ilaan para sa mga napakaliit at maliit na negosyo, habang ang 2% ay dapat ilaan para sa mga katamtaman ang laki na kompanya – Banking News (Development Bank of the Philippines)

Sa ilalim ng Temang “Trade Works”, ang ginagawang sesyon “Pagtataguyod ng Paglahok ng mga MSME sa mga Panrehiyon at Pandaigdig na Pamilihan” na inorganisa ng Philippine Mission to the WTO ay nagpasimula ng talakayan kung bakit ang pandaigdig na kooperasyon ay napakahalaga sa mga MSME – Philippine Board of Investments

Ang Shared Services Facilities (SSF, kaugnay ang mga pakikipag-ayos para sa pag-upa ng kagamitan sa mga pangunahing negosyo) at mga programang micro-financing at ang mga Go Negosyo Centre (isang-lugar na mga shop na pinakakalat sa antas na munisipal na nag-aalay ng mga serbisyong pagpapayo sa negosyo at pagpaparehistro ng negosyo upang itaguyod ang pagpapaunlad ng MSME) ay inaasahang susuporta sa pagyabong ng mga Filipino MSME – BusinessMirror

Ang mga Free Trade Arrangement (mga FTA) sa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEPT) ASEAN plus 6, PH-EU (27 bansa), at Asia Pacific (21 miyembrong ekonomiya ng APEC), bilang karagdagan sa mga inisyatibong tulad ng Philippine Export Competitiveness Program ay dapat tumulong na pahusayin ang akses sa mga pandaigdig na pamilihan para sa mga Filipino MSME – Journal Online

Mga Karagdagang Pinagkukunan ng ImpormasyonTungkol sa Akses sa Pagluluwas para sa Pilipinas

Sa buong taong 2017, ang RIPPLES (Regional Interactive Platform for the Philippine Exporters) Plus Program ay tumulong sa isang kabuuan na 408 tagaluwas at nagpatupad ng 33 aktibidad na pagbebenta at promosyon na idinisenyo upang tulungan ang mga tagaluwas ng Pilipinas – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Noong 2016 si Trade Undersecretary Nora K. Terrado ay nagpahayag na ang DTI ay magrerekomenda ng pagpasok ng karagdagang kapital sa Small Business Corp. (SBCorp.), ang sangay sa pagtustos ng ahensiya, upang maitaas nito ang pagpapautang sa mga MSME AT tumulong na igarantiya ang mas maraming pautang sa MSME – Business Inquirer

Ang Small Business Corporation ay ang ikatlong pinakamalaking tagapagkaloob ng pagtustos sa SME ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas, na may porpolyo ng pautang na higit sa P 3 Bilyon. May higit sa 10,000 kliyente, 150 partner na mga pinansiyal na institusyon, at naglilingkod sa 65 ng 81 probinsiya sa buong bansa. Ang Corporation ay may 4 na opisina sa lugar, at 9 na desk office na buong Luzon, Mindanao at Visaya – Small Business Corporation

Ang Startup Ecosystem Development Program (SEDP) ay isang limang-puntong programa na binuo ng Department of Trade and Industry (DTI) bilang isang kumpol na programa ng industriya upang itaguyod ang mga pag-uugnay sa mga negosyo ng mga MSME at palakasin ang mga network ng pagtutulungan – Tradeline Philippines

Ang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso, o P3, ay isang programang pagpopondo na idinisenyo upang magkaloob sa mga microenterprise na may alternatibong pinagkukunan ng pagtustos na madaling magamit at ihanda sa makatwirang halaga. Ang programang ito ay nagpapalakas sa pag-unlad ng sektor ng MSME, partikular sa mga microenterprise (na binubuo ng mga 90% ng mga nakarehistrong negosyo sa Pilipinas) – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Ang DTI ay may isang pahina sa wikang Tagalog na naglalarawan ng programang P3 - Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Ang Negosyo Centres ay tumutulong sa mga MSME sa pamamagitan ng: (a) pagpaparehistro ng negosyo; (b) mga serbisyong pagpapayo sa negosyo; (c) impormasyon at pagtataguyod sa negosyo; (d) pagsubaybay at pagtaya; at (e) ibang sari-saring pagganap ng negosyo – Philippines Department of Trade and Industry (DTI)

Ang Philippine Export Development Plan 2018-2022 ay isang napakahalagang elemento ng estratehiya ng pandaigdig na kalakalan ng Pilipinas – Export Development Council

Ang PHILEXPORT-Cebu Chapter ay maaari na ngayong mag-endorso ng mga aplikasyon sa mga miyembro para sa pagkalibre sa buwis sa paglalakbay – Export Development Council

Ang isang bagong batas, ang Ease of Doing Business (EODB) at Efficient Government Service Delivery (EGSD) Act 2018, ay magpapaikli ng bilang ng mga araw sa pagproseso ng mga permiso at lisensiya ng lahat ng transaksiyon na may kaugnayan sa negosyo sa Pilipinas – Export Development Council

Ang pinakahuling fee sa awtoridad ng daungan ay makakaapekto sa mga MSME: ang Philippine Ports Authority (PPA) ay nag-isyu ng Memorandum Circular (MC) No. 07-2018 na nag-aaproba ng 7% pagtaas ng taripa sa paghawak ng kargo para sa mga pandaigdig na kargo na nasa sisidlan at wala sa sisidlan sa dalawang pandaigdig na terminal sa Manila. Ang bagong halaga ay nagkabisa noong Hunyo 5, 2018 – Export Development Council

Ang Trade Helpdesk ay isang online na pandaigdig na portal upang pahusayin ang kalidad at kalinawan ng impormasyong may kaugnayan sa kalakalan, at palakasin ang publiko-pribadong pag-uusap. Kasama sa ibang mga layunin, ang Trade Helpdesk ay naglalayong itaas ang kamalayan at kapasidad ng mga MSME sa paggamit ng impormasyon tungkol sa kalakalan – Global Trade Helpdesk

Saved Modules

33% of toolkit completed